Protesta “BOLL MOO – SHKONI NË 997 PM!” – 18 dhjetor 2015