Извори на податоци за загадувањето

Во врска со денешната реакција од Југохром, сакаме да известиме уште еднаш дека Еко Герила секогаш има објавени официјални мерења превземени само од Министерството за животна средина и просторно планирање. Бројот на деца со респираторни болести за пред и после затварањето на Југохром е од Институтот за јавно здравје на РМ. Во 2015 година, кога работел Југохром, овој број изнесувал 31.446 случаеви, додека во 2017 година кога не работел овој број се намалил на 18.578 случаеви.

Зошто Југохром се плаши од независен експертски надзор, кога системот на филтри кој наводно ќе го инсталира е по бараните стандарди?

Ние не им веруваме на ветувањата на Југохром и на Владата, бидејќи со години сме изиграни. Не е точно дека ние се ставаме над институциите, туку бараме само да се почитуваат Уставот и законските прописи, а како што се знае во Македонија инситуциите често пати си се ставале над правото.

Сакаме да го информираме Југохриом и вицепремиерот Анѓушев дека Македонија ја има потпишано и има обрска да ја применува Конвенцијата на Архус за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правдата за прашањата поврзани со животната средина.

Ние веќе сме во преговори со независни експерти кои би дошле на доброволна основа.

2012-2017-PM10-TE-MK

Children-AirPollution-MK